6. GÜN - HAKİKİ KİŞİSEL GELİŞİM SİTESİ

İçeriğe git

Ana menü:

6. GÜN

ÖZEL KUR-1

MEAL”

BAKARA-153:Ey iman edenler! (Her türlü musibet ve zorluklara karşı) sabırla, (bu arada, çok yönlü sabır gerektiren oruçla) ve namazla yardım isteyiniz.
Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir.”
---
*Âyetin fezlekesinde “Allah, namaz kılanlar ve sabredenlerle beraberdir” değil de, sadece Allah, sabredenlerle beraberdir denmesi, devamlı ve gerektiği şekilde namaz kılabilmek için de sabrın gereğine işaret etmektedir.
*İbadetlere sabır, sabrın önemli bir boyutudur.
*Fezleke, âyetin sibakı, yani gelecek âyetlerle de ilgili olup, bu âyetlerde ifade buyrulacak imtihan şekillerinde başarılı olabilmek için de daha baştan sabra davette bulunmaktadır.

-------------------------------------------------------------------------------

HADİS”

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

Gerçek babayiğit, güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim olan kimsedir.”

(Buhârî)

-------------------------------------------------------------------------------


TEFEKKÜR PENCERESİ”

*Farklı düşünce ve anlayış, farklı yaratılmış olmanın neticesidir.
*Yaradan böyle dilemiştir ve bunda da rahmet ve hikmet vardır.
*Şeriat-ı fıtriyedeki âhenk ve intizamı, beşer kendi iradesiyle temin etme mecburiyetindedir.
*Makro âlemde cebrîlik, insanlık âleminde ise “şart-ı âdi” çerçevesinde iradîlik hükümfermâdır.
*İlk varoluş bir ihsan ise de, sonraki her ihsan bir sebebe dayanmaktadır.
*İçtimaî birlik ve beraberlik ihsanına mazhariyetin yolu, vicdanların içtimaîleşmesi ve gönüllerde insanlık sevgisinin mayalanmasından geçmektedir.
*Onun için,
>> nefse muhabbet ve tapınmanın ifadesi olan inhisarcılık (ben-merkezcilik) <<
>> vesileleri, hedef ve maksatların yerine oturtma gibi bir gizli şirk <<
>> “Benim elimle olmadıktan sonra, başkalarının getireceği hayrı da, o hayrın vesilelerini de istemem.” türünde bir hakbilmezlik <<
>> doğruluğu kendine tâbi olmada görüp, tâbi olmayan herkesi küfre, dalâlete ve günahkârlığa havale gibi hoyratlık ve bağnazlık <<
vicdanlardan sökülüp atılmadıktan sonra, böyle bir anlaşma ve uzlaşma mümkün değildir.

-------------------------------------------------------------------------------

NURDAN YANSIYANLAR”

Hayat, Cenâb-ı Hakk’ın Samediyetine yaraşır sanatının en parlak mucizelerinden biri ve Rabbanî hikmetinin bir harikasıdır.

İşte, bu hayatı kim vermiş ise rızıkla besleyen ve devam ettiren de O’dur, başkası olamaz!

Buna delil mi istiyorsun? Meyve kurdu ve balık gibi en zayıf, en aptal hayvanlar en iyi şekilde beslenir. Çocuklar ve yavrular gibi en aciz, en nazik varlıklara en iyi rızık verilir.

Helâl rızık kazanmanın iktidar ve irade ile değil, acz ve zaaf ile olduğunu anlamak için balıklar ile tilkileri, yavrular ile canavarları, ağaçlar ile hayvanları kıyaslamak kâfidir.

Geçim derdi için namazını terk eden, eğitimi ve siperini bırakıp çarşıda dilencilik yapan askere benzer.

Fıtratı ve manevî donanımı, insanın ibadet için yaratıldığını gösteriyor. Zira dünya hayatı için lâzım olan amel ve iktidar yönünden insan küçük bir serçe kuşuna bile yetişemez. Fakat manevî ve uhrevî hayatı için gerekli ilim, fakrını itiraf ederek Allah’a yalvarma ve ibadet yönünden o, bütün canlıların sultanı ve kumandanı hükmündedir.

Ey nefsim! Demek, dünya hayatını asıl maksat yapar ve daima ona çalışırsan, küçük bir serçe kuşunun askeri hükmünde olursun.

Eğer ahiret hayatını asıl maksat yapıp bu hayatı da ona vesile ve tarla bilir, orası için çalışırsan, o vakit canlıların büyük bir kumandanı, şu dünyada Cenâb-ı Hakk’ın nazlı ve niyaz eden bir kulu, aziz ve muhterem bir misafiri olursun.

-------------------------------------------------------------------------------

DUA İKLİMİ”

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla…
Allah’ım! Seni zikir, Sana şükür ve güzelce ibadet edebilmemiz için bize yardım eyle.

Allah’ım! Bütün işlerimizde âkıbetimizi güzel eyle. Dünyada rezil rüsvay olmaktan ve âhirette azaba maruz kalmaktan bizi koru.

Allah’ım! Bize, bizi günahlardan uzak tutacak bir haşyet, Cennet’e ulaştıracak bir tâat ve dünya musibetlerini önemsetmeyecek kadar yakîn bahşet. Ömür verdiğin müddetçe kulaklarımızdan, gözlerimizden ve kuvvetimizden istifadeye bizleri muvaffak kıl. Onları hep kusurlardan sâlim eyle. Bize zulmedenlerden intikamımızı Sen al ve düşmanlık edenlere karşı bizi muzaffer et. Bizi, dinimizle alâkalı musibetlere maruz bırakma. Dünyayı en büyük hedefimiz, tek düşüncemiz ve ilmimizin varıp dayandığı son nokta yapma ve bize merhamet etmeyecekleri üzerimize musallat etme.

Allah’ım! Senden, rahmetini celbedecek amelleri, mağfiretine götürecek vesileleri, her türlü günahtan selâmette kalmayı, bütün iyiliklere nâil olmayı, Cennet’e ermeyi ve Cehennem’den kurtulmayı diliyoruz.

Ey Merhametliler Merhametlisi Allahım! Üzerimizde bağışlamadığın günah, gidermediğin gam ve tasa, ödemeye muvaffak kılmadığın borç, rızana uygun dünya ve âhiret ihtiyaçlarımızdan is’af buyurmadığın bir şey bırakma.

Allah’ım! Bize dünyada da, âhirette de güzellik ver ve bizi Cehennem azabından muhafaza buyur.

Allah’ım! Nebiy-yi Ekremin Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Senden istediği her hayrı biz de istiyor, yine Nebin Hazreti Muhammed’in (aleyhissalâtü vesselâm) Sana sığındığı her türlü şerden biz de Sana sığınıyoruz. Şüphesiz her hususta kullarına yardım edebilecek bir tek Sen varsın. Bütün dilekler de Sana ulaşır.

Allah’ım! Bilerek Sana bir şeyi ortak koşmaktan rahmetine sığınıyor, bilemediğim hususlarda da mağfiretini diliyorum.

İnsanlığın İftihar Tablosu Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Rabbi olan Allah’ım! Ne olur, günahımı bağışla, kalbimdeki gayz ve hiddeti gider ve dalâlete sürükleyen fitnelerden beni muhafaza buyur.

Allah’ım! Efendimiz Hazreti Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem), bütün enbiya ve mürselîne, Efendimiz’in temizlerden temiz, durulardan duru ehline, kerîmlerden kerîm, iyilerden iyi ashâbına salât ve selâm eyle. Amin..!

-------------------------------------------------------------------------------

GÜNÜN ZİKRİ: " EL-MÜ'MİN "
TESBİH ADEDİ: 137
TESBİH NİYETİ: GÜVENDE OLMAK, KÖTÜ HASTALIKLARA DÜŞMEMEK...


 
İçeriğe dön | Ana menüye dön