RECEP 23 (10 NİSAN) - HAKİKİ KİŞİSEL GELİŞİM SİTESİ

İçeriğe git

Ana menü:

RECEP 23 (10 NİSAN)

ÖZEL KUR-2

MEAL”

EN’ÂM-102-103. “Budur Rabbiniz olan Allah;

O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur; her şeyin Yaratıcısıdır, şu halde yalnızca O’na ibadet edin.

O’dur bütün meselelerin kendisine havale edileceği mercî, her işi düzenleyen ve her şeyin dizginini elinde tutan Zat.

Gözler O’nu idrak edemez, O’na ulaşıp O’nu göremez, fakat O bütün gözleri idrak eder, görür ve kuşatır.

O, Lâtif (en derin, en görünmez şeylere de nüfuz eden)dir, Habîr (her şeyden hakkıyla haberdar olan)dır.”

-----------------------------------------

HADİS”

Aklın gereği,
Allah’a imandan sonra, O’nun için sevmek, sevilmek
ve
insanlarla dost geçinmektir.”

(Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 8/17; Beyhakî, Sünen, 10/109; Taberanî, el-Mu’cemü’s-Sağîr, 2/21)

-----------------------------------------

TEFEKKÜR PENCERESİ”

*İhtiyat, bir iş ve bir hamlede zarar ihtimallerine karşı ve mâruz kalınan musibetler neticesinde âh u vâha düşmemek için ehemmiyetli bir davranıştır.

*Sebeplere tevessülde gerekli hazırlığı yapamamış nice müteşebbis vardır ki, neticede ya dizini döver veya kadere taş atar.

*Önce tedbirde kusur ederler, sonra da kaderi tenkitle ikinci hataya düşerler.

*Bir hamle ve teşebbüste hedef alınan netice ne kadar büyükse, o uğurda gerekli görülen tedbirlere riayet de o nispette ehemmiyetlidir.

*Bir insanın umduklarını elde etmesinde tedbir ve ihtiyat büyük bir sermayedir. Bu hususta gösterilecek küçük bir gevşeklik veya ihmal ise, neticede suçlamalara sebebiyet verecek büyük hatalardandır.

*Akıllı insan, meydana gelmesi muhtemel mazarratlar daha ortaya çıkmadan, onları bertaraf etmek için çareler bulup, yerli yerine yerleştiren insandır.

*Atalarımızın da dediği gibi, “Hırsız seni çarpmadan, mutlaka sen hırsızı yakalamalısın.” ki, hırsız ve kaderi suçlama arasında gidip gelmeyesin.

*İnsan, her işi bir ön plân ve tedbirle ele almalıdır.

*Bir şahıs, kendi kadir ve kıymetini, çetin imtihanlar ve nâmüsait şartlar karşısında elde edeceği muvaffakiyetlerle ispat eder ve ortaya kor.

-----------------------------------------

NURDAN YANSIYANLAR”

Kur’an’ın kusur zannedilen tekrarlarındaki mucizelik parıltısına bak:

Kur’an hem bir zikir hem bir dua hem de bir davet kitabı olduğundan, içindeki tekrarlar güzeldir, hatta gerekli ve daha beliğdir.

Bunu kusur zannedenlerin düşündüğü gibi değil... Zira zikrin hususiyeti, tekrar ile nurlandırmasıdır.

Duanın hususiyeti, tekrar ede ede istekteki ısrarı ortaya koymaktır.

Emir ve davetin gereği ise tekrar ile pekiştirmektir.

Hem herkes, her vakit Kur’an’ın tamamını okumaya güç yetiremez, fakat çoğu kez bir sûre okuyabilir.

Onun için, Kur’an’daki en mühim maksatlar birçok uzun sûrede beyan edilerek her bir sûre küçük birer Kur’an hükmüne geçmiştir.

Demek ki, hiç kimseyi mahrum etmemek için tevhid, haşir ve Hazreti Musa’nın kıssası gibi bazı meseleler tekrarlanmıştır.

Hem bedenin ihtiyaçları gibi, manevî ihtiyaçlar da çeşitlidir:

Bazısına insan her nefeste muhtaçtır; cisme hava, ruha Hû gibi…

Bazısına her saat ihtiyaç duyar; “Allah’ın adıyla.” gibi…

Demek, ayetlerin tekrarı, ihtiyaçların yinelenmesinden ileri gelmiştir ve bu ihtiyaca işaretle insanı uyandırıp teşvik etmek, onun manevî arzularını ve iştahını harekete geçirmek içindir.

Hem Kur’an, tesis edicidir; iyiyi ve kötüyü ayıran apaçık bir dinin (Din-i Mübin’in) esası ve şu İslam âleminin temelidir.

Toplum hayatını düzenler, çeşitli tabakalardaki insanların tekrar edilen sorularına cevap verir.

Tesis edene, koyduğu esasları sabit kılmak için tekrar lâzımdır.

Pekiştirmek için tekrar, teyit için takrir, tahkik ve yine tekrar gerekir.

Hem Kur’an öyle büyük meselelerden ve ince hakikatlerden bahsediyor ki, onları herkesin kalbinde yerleştirmek için çok defa farklı suretlerde tekrar lâzımdır.

Bununla beraber, Kur’an’daki bu tekrarlar lafızları itibarı iledir.

Yoksa aslında her bir ayetin pek çok mânâsı, faydası, yönü ve tabakaları vardır.

Her bir makamda ayrı bir mânâ, fayda ve maksat için o beyanlar tekrar edilir.

Kur’an’ın kâinatla ilgili meselelerin bazılarına üstü kapalı bir şekilde, kısaca işaret etmesi ise irşada dair parlak bir mucizedir.

İnkârcıların zannettiği gibi tenkit sebebi olamaz ve kusur değildir.

-----------------------------------------

DUA İKLİMİ”

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla…

Allahım! Bizleri Cennet’te Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (aleyhissalâtü vesselâm) havzının başına ulaştır.

Ulaştır ve o havuzdan tam kanacağımız, kolaylık ve afiyetle içebileceğimiz ve daha asla susamayacağımız şekilde bizi içmeye muvaffak kıl.

Ahdini bozanlardan, şüphelere kapılanlardan, fitnelere maruz kalanlardan, gazaba uğrayanlardan ve dalâlete düşenlerden olmaktan bizi koru.

Bizi Fahr-i Kâinat Efendimiz’in zümresi içerisinde haşret ve hüsrana maruz bırakma.

Allahım! Beni dünya fitnelerinden sıyanet buyur.

Sevip hoşnut olduğun söz ve amelleri ortaya koymaya muvaffak kıl. Her hâlimi düzelt.

Dünyada ve ötede sâbit söz ile beni sâbit kıl.

Her ne kadar günah işleyerek zulme girmiş olsam da beni Senin dosdoğru yolundan ayırma Allahım!

Ey Aliyy, Azîm, Bari’, Rahîm, Azîz ve Cebbâr olan Allahım! Sübhansın, her türlü eksiklikten münezzeh ve muallâsın.

Ağaçların, kökleri, yeşil ve parlak renkleri ve meyveleriyle Yüce Zâtını sürekli teşbih ettikleri Rabbim Sübhan’dır.

Yedi kat semanın, yedi kat arzın, içindekiler ve üzerindekilerin devamlı tesbih ettikleri Rabbim Sübhan’dır.

Her şeyin her an teşbih ettiği Halîm Rabbim Sübhan’dır.

Sübhansın Rabbim, Senden başka bir ilah yoktur, Sen teksin, eşsizsin, şerîkin bulunmaz.

Biz Senin için yaşar, yine Senin için ölürüz. Senin hayatınsa kendindendir, ezelî olduğu gibi aynı zamanda ebedîdir. Ölüm Senin için asla söz konusu değildir.

Her hayır ve güzellik Senin elindedir. Senin gücün her şeye yeter.”

Bütün güzel isimlerin ve özellikle kullarından hiçbir kimsenin bilemediği gizli ism-i a’zamın hatırına Sana yalvarıyorum.

Ne olur, kulluğuma mâni olan bütün kayıtlardan beni âzâde eyle!

Allahım! Şeref-i Nev-i İnsan Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve kavminin rehber ve rehnüması olarak onların ıslahı için durmadan çalışan Elyesa’ya (aleyhisselâm) salât eyle. Senin salât ve selâmın Efendimiz’in ve O’nun üzerine olsun.

-----------------------------------------

GÜNÜN ZİKRİ:  " EL - VEKÎL "

TESBİH ADEDİ: 66

TESBİH NİYETİ: ALLAH'TAN (CC) HER TÜRLÜ YARDIMI GÖRMEK…

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön