5. GÜN - HAKİKİ KİŞİSEL GELİŞİM SİTESİ

İçeriğe git

Ana menü:

5. GÜN

ÖZEL KUR-1

MEAL”

BAKARA-148:Her topluluğun yöneldiği bir kıblesi, tuttuğu bir yol, takip ettiği bir hedef vardır.
Siz, (kıbleniz, hedefiniz, yolunuz belli ve tam birlik halinde bir ümmet olarak) hayırlarda yarışın ve öne geçmeğe çalışın.
Her nerede bulunursanız bulunun Allah, hepinizi (aynı yolda, aynı kıblede birleştirdiği gibi, bir gün) bir araya getirecektir.
Şüphesiz Allah, her şeye hakkıyla güç yetirendir.”
---
*Her nerede bulunursanız bulunun, Allah, hepinizi bir araya getirecektir ifadesi, çok geniş bir manâ yelpazesine sahiptir.
*Kısaca:
Müslümanlar, dünyanın dört bir tarafına dağılacak ve dört bir yandan kıble olarak Kâbe’ye yöneleceklerdir.
Müslümanların dünyanın dört bir yanına dağılmasıyla İslâm, bütün dünyaya yayılacaktır.
İslâm’ın yeryüzü çapındaki hâkimiyetiyle Müslümanlar, dünyanın dört bir yanından Kâbe’ye yönelen bir ümmet oluşturacaklardır.
Allah, herkesi bir başka âlemde, Mahşer’de ve Mahkeme-i Kübra’da bir araya getirecek ve dünyada yaptıklarından dolayı onları yargılayacaktır.

----------------------------------------------------------------------------------------------

HADİS”

Enes radiyallahu anh'dan: Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

"Namazımızı kılan, kıblemize yönelen ve kestiklerimizi yiyen kişi Müslümandır."  

(Nesâî)

----------------------------------------------------------------------------------------------

TEFEKKÜR PENCERESİ”

*Bunalımlar ve içtimaî hercümerç; kar, tipi ve fırtınalara benzerler ve çok defa neticeler itibarıyla da güzeldirler.
*Zira toplum, buhranlarla yeni oluşum ve yeniden şekillenmeye zorlanır ve bu sayede yaşadığı devrin idrakine erer.
*Bir cemiyet, yaşadığı devri bilmiyor, aksiyon ve reaksiyonlarıyla o devrin hâdiselerinin içinde olamıyorsa, o cemiyeti yaşıyor kabul etmek mümkün değildir; zira o, mecburi bir çöküş yolundadır.
*Umumî çalkalanma ve oluşumdan yıkılmadan sıyrılabilen milletler, paylarına düşeni alacak ve yepyeni bir dünya kuracaklardır.
*Asıl mesele ise, bütün bu olup bitenlerden sonra, yeni oluşumu, köklü, eskimez ve sarsılmaz prensiplere uygun olarak mükemmel hazırlayabilmektir.
*Aksine, içtimaînin kanunları bilinemez, tedavi de ilmî olarak yapılamazsa, ters ve olumsuz davranışlar, her şeyi alt üst de edebilir.
*İttifak ve iftirak (birlik ve ayrılık) mevzuu, günümüzde ehemmiyetini koruyan en aktüel konulardan biridir.
*Anlaşma ve uzlaşma, her şeyden evvel bir akıl ve mantık işidir. Akla ve mantığa dayalı bir vahdet ve gönül birliğidir ki, dayanabilir ve uzun ömürlü olur.
*İç ve dış ayırıcı faktörleri de hesaba katarak, milletçe birleşmeye esas teşkil edecek ortak noktalarımızın müzakereye getirilmesine ve birliğimizin aklîlik ve mantıkilikle yeniden ele alınmasına şiddetle ihtiyaç vardır.

----------------------------------------------------------------------------------------------

NURDAN YANSIYANLAR”

Bir tek saat, abdestle beraber beş vakit namaza kâfi gelir.

Acaba, yirmi üç saatini şu kısacık dünya hayatına sarf eden ve o uzun, ebedî hayata bir tek saatini ayırmayan insan, ne kadar zarardadır, nefsine ne kadar zulmeder ve ne kadar akılsızca davranır!

Zira bin adamın katıldığı bir piyango kumarına malının yarısını vermeyi akıl kabul etmez, çünkü kazanç ihtimali binde birdir.

Malının yirmi dörtte birini, kazanma ihtimalinin yüzde doksan dokuz olduğu tasdik edilmiş ebedî bir hazineye vermemek de, aynı şekilde, akıl ve hikmete zıt hareket etmektir.

Kendini akıllı zanneden insan bunu anlamaz mı?

Hâlbuki namazda ruh, kalb ve akıl için büyük bir rahatlık vardır. Hem namaz bedene de o kadar ağır bir iş değildir.

Hem namaz kılanın dünyaya ait diğer mubah işleri de güzel bir niyetle ibadet yerine geçer.

İnsan, ömür sermayesini bu şekilde ahirete mal edebilir.

Böylece fâni ömrünü bir yönüyle ebedileştirir.

----------------------------------------------------------------------------------------------

DUA İKLİMİ”

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla…
Allah’ım! Evvel Sensin; Senden önce hiçbir şey yoktur. Âhir Sensin; Senden sonra da hiçbir şey olamaz. Perçemini yed-i kudretinde tuttuğun bütün canlıların şerrinden Sana sığınıyorum. Günah işlemekten ve borca saplanmaktan da yine Sana iltica ediyorum.

Allah’ım! Beyaz elbisenin yıkanıp tertemiz olduğu gibi beni günah kirlerinden temizle.

Allah’ım! Doğu ile batının arasını uzak tuttuğun gibi, günahlarla benim aramı da öyle uzak tut.

Allah’ım! Cehennem ateşinden beni koru. Gece ve gündüz beni mağfiret eyle ve bana Cennet’te güzel bir menzil ihsan et.

Ey güzeli açığa çıkarıp çirkini örten.. ey günahlarından dolayı kullarını hemen muâheze etmeyen ve perdeyi yırtmayan.. ey affı güzel.. ey mağfireti bol.. ey rahmetini her yana saçan.. ey kullarının gizli yakarışlarını duyan.. ey bendelerinin arz-ı hâllerini ilettikleri yegâne merci.. ey afv u safhı geniş olan.. çokça ihsanda bulunan.. ey kullarının istihkakından önce nimetleri daha baştan bahşeden… ey Rabbimiz, ey Seyyidimiz, ey arzu ve dileklerimizin en son ufku, ey Allahım! Senden, vücudumu ateşte yakmamanı diliyorum. Cehennem azabından, açık-gizli bütün fitnelerden, Deccal fitnesinden de Sana sığınıyoruz Allah’ım.

Allah’ım! Belâ cenderesine, bela ağına dûçâr kalmaktan, şekavetin gelip çatmasından, hakkımızda takdir buyuracağın acı kazadan ve davranışlarımızda falso ve fiyaskolar içine girerek, hasımlarımızı sevindirmekten yine Sana sığınıyoruz.

Ey kalbleri dilediği gibi evirip çeviren Allah’ım! Kalblerimizi Hakk’a kulluğa çevir.

Ey kalbleri evirip çeviren Allah’ım! Kalbimi dinin üzere sabit kıl.

Ey Merhametliler Merhametlisi Allah’ım! Bizi bağışla, bize merhamet et, bizden razı ol, bizden kabul buyur, bizi Cennet’ine koy, Cehennem’den koru ve her hâlimizi, her işimizi ıslah eyle.

Allah’ım! Lütuflarını artır, eksiltme; bizi yücelt, hakir düşürme; bize ihsanlarda bulun, mahrum eyleme; bizi tercih et, başkalarını bize tercih etme; bizi Senden razı et ve Sen bizden razı ol.

Salât ü selâm, Efendiler Efendisi Hazreti Muhammed’e, âline ve ashâbına olsun. Amin..!

----------------------------------------------------------------------------------------------

GÜNÜN ZİKRİ:  " ES-SELÂM "
TESBİH ADEDİ: 131
TESBİH NİYETİ: KORKULAN HER ŞEYDEN EMİN OLMAK VE ESENLİĞE ÇIKMAK...


 
İçeriğe dön | Ana menüye dön